In English

IlvesHaku -verkkopalvelun käyttöehdot

1. Yleistä palvelusta ja ehdoista

Näitä ehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan Ilves Solutions Oy:n (jäljempänä ”Palvelun tuottaja”) ylläpitämän IlvesHaku –verkkopalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön. Ehtoja sovelletaan Palvelun tuottajan ja palvelun käyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjä”) väliseen suhteeseen siitä riippumatta, millä päätelaitteella Käyttäjä Palvelua käyttää.

Palvelu mahdollistaa tiedon hakemisen useasta tietolähteestä yhdellä haulla.

Palvelun tuottaja pyrkii mahdollisimman korkeatasoisen Palvelun tuottamiseen, mutta se ei takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta, virheettömyyttä tai saatavuutta.

Palvelu annetaan Käyttäjän käyttöön sellaisena kuin se kulloinkin on. Palvelun tuottajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta tai muuttaa Palvelu tai Palvelun osia maksullisiksi taikka lopettaa Palvelu kokonaan tai osittain. Palvelun tuottajalla on oikeus perustellusta syystä lopettaa Palvelun tarjoaminen Käyttäjälle. Mikäli Palvelun tarjoamisen lopettaminen ei johdu Käyttäjän näiden ehtojen vastaisesta menettelystä ja Käyttäjä on suorittanut Palvelusta etukäteen maksuja, palauttaa Palvelun tuottaja tällöin Käyttäjälle sen osan tämän etukäteen Palvelusta suorittamista maksuista, joiden osalta Käyttäjä ei ole saanut Palvelusta vastiketta.

2. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Palvelun käyttö edellyttää selainta ja muita verkkoyhteyden muodostamiseen tarvittavia ohjelmistoja, laitteita ja palveluja, joiden käytöstä aiheutuvista kustannuksista vastaa Käyttäjä.

Palvelun tuottaja pyrkii siihen, että Palvelu olisi käytettävissä yleisimpien selainten ajantasaisilla versioilla, mutta Palvelun tuottaja ei takaa, että Palvelu toimisi millään yksittäisellä selaimella tai selaimen versiolla taikka että Palvelu olisi yhteensopiva mihinkään selaimeen tarjottavan lisäosan kanssa.

Palvelun tuottaja ei vastaa Käyttäjän Palvelun käyttämiseen käyttämien ohjelmistojen tai laitteiden toiminnasta aiheutuneista virheistä tai vahingoista eikä Palvelun tuottaja missään olosuhteissa vastaa mahdollista vahingoista, joita Käyttäjän tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille aiheutuu (mukaan lukien erilaiset tietoturvallisuusriskit kuten virukset ja tietovarkaudet).

3. Rekisteröityminen

Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä.

Palvelussa voi olla julkisia osioita, joita on mahdollista käyttää ilman rekisteröitymistä. Näitä Ehtoja sovelletaan soveltuvin osin myös tällaisten julkisten osioiden käyttöön.

Rekisteröityneiden käyttäjien tulee noudattaa seuraavia määräyksiä:

4. Oikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain sekä tekijänoikeuksia ja niiden läheisoikeuksia suojaavien kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Palvelun tuottaja pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön.

Oikeudet Palvelun tuottamisessa käytettyihin tietokoneohjelmiin ovat tietokoneohjelmien lisenssinhaltijoilla.

Palvelun tuottaja antaa Käyttäjälle oikeuden käyttää Palvelua näiden Ehtojen sekä näissä ehdoissa määriteltyjen käytäntöjen mukaisesti.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua kaupalliseen tarkoitukseen kuten mainontaan. Käyttäjällä ei ole oikeutta julkaista Palvelun sisältöä toisessa verkkopalvelussa tai muussa viestintävälineessä ilman Palvelun tuottajan etukäteistä kirjallista suostumusta.

Kaikki Käyttäjän Palveluun syöttämät tiedot ja sisältö ovat Käyttäjän tai muun oikeudet aineistoon omistavan tahon omaisuutta. Käyttäjän syöttäessä tietoja tai muuta sisältöä Palveluun:

5. Vastuu käyttäjätunnuksista

Käyttäjä vastaa hänelle luovutetun käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta ja sitoutuu olemaan luovuttamatta niitä millekään kolmannelle taholle.

Käyttäjän tulee viipymättä ilmoittaa käyttäjätunnuksen tai salasanan katoamisesta tai epäillystä paljastumisesta kolmannelle taholle sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Käyttäjä vastaa hänen käyttäjätunnuksillaan tapahtuneesta käytöstä, mukaan lukien kaikki niiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ja vahingot, joita aiheutuu siihen asti, kunnes Käyttäjä on tehnyt edellä mainitun ilmoituksen Palvelun tuottajalle ja Palvelun tuottaja on ilmoittanut vastaanottaneensa Käyttäjän ilmoituksen.

6. Vastuu sisällöstä

Palvelun tuottajan tuottama sisältö

Palvelun tuottaja vastaa itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista.

Palvelun tuottaja ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai Palvelua muuten hyödyntäen toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä.

Käyttäjän tuottama sisältö

Palvelun tuottaja ei vastaa Käyttäjän Palveluun syöttämästä materiaalista tai muiden palveluntarjoajien palveluista tai niiden sisällöstä, tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista siinäkään tapauksessa, että näihin materiaaleihin on pääsy Palveluun sisältyvän linkin kautta tai muutoin Palvelua hyödyntäen.

Palvelun Käyttäjä vastaa Palveluun syöttämänsä tai muutoin Palvelua hyödyntäen muille verkon käyttäjille jakamansa aineiston sisällöstä ja siitä, ettei tällaisen materiaalin käyttö Palvelun yhteydessä loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- tai muita suojattuja oikeuksia taikka ole näiden Ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista taikka aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Palvelun tuottajalle, Palvelulle taikka kolmansille tahoille. Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjällä on oikeus luovuttaa Palvelun tuottajalle kohdan 4 mukaiset oikeudet Palveluun syöttämäänsä aineistoon.

Mikäli Käyttäjä syöttää Palveluun kuva- tai videomateriaalia, Käyttäjän tulee erityisesti varmistua siitä, että Käyttäjällä on kaikki tarvittavat oikeudet tällaiseen materiaaliin, mukaan lukien tekijänoikeus sekä oikeus materiaalin muokkaamiseen, edelleen luovuttamiseen ja julkaisemiseen. Yleensä tämä edellyttää sitä, että Käyttäjä on itse kuvannut materiaalin ja että hänellä on julkaisulupa kaikilta materiaalissa esiintyviltä luonnollista henkilöitä, alaikäisten osalta näiden huoltajalta.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Palvelun tuottajalle kaikki vahingot, joita Palvelun tuottajalle mahdollisesti aiheutuu sen johdosta, että Käyttäjän Palvelun yhteydessä käyttämä aineisto ei ole ollut näiden Ehtojen mukaista.

Epäily immateriaalioikeuksien loukkauksista

Mikäli Käyttäjä havaitsee Palvelussa aineistoa, joka saattaa loukata Käyttäjän tai kolmannen tahon tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia, Käyttäjää pyydetään viipymättä ilmoittamaan tästä sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

7. Henkilötietojen käyttö

Palvelun tuottaja käsittelee Käyttäjän henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

8. Evästeiden ja muiden tekniikoiden käyttö

Palvelussa käytetään evästeitä sekä muita Palvelun käyttöä seuraavia tekniikoita tietosuojalausekkeessa tarkemmin kuvatuin tavoin. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön keskeisenä tarkoituksena on Palvelun kehittäminen, Käyttäjän Palvelun käytöstä saaman kokemuksen parantaminen sekä Palvelun käytön tilastointi.

Hyväksymällä nämä ehdot Käyttäjä antaa Palvelun tuottajalle suostumuksen evästeiden ja muiden vastaavien Palvelun käyttöä seuraavien tekniikoiden käyttöön edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

9. Käyttökatkot

Palvelun tuottaja pyrkii siihen, että Palvelu olisi käytettävissä kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden, mutta Palvelun tuottaja ei takaa, että Palvelu olisi aina käytettävissä.

Palvelussa tulee olemaan käyttökatkoja, jotka voivat aiheutua suunnitellusta tai suunnittelemattomasta huoltotarpeesta, liiallisesta kuormituksesta tai muusta syystä kuten verkkohyökkäyksestä. Palvelun tuottaja pyrkii tiedottamaan pitkäkestoisista käyttökatkoksista Käyttäjälle.

Mikäli Palveluun liittyvän Käyttäjälle maksullisen aikaperusteisen palvelun, jossa Käyttäjän suorittama maksu antaa Käyttäjälle tietyn määräaikaisen käyttöoikeuden Palveluun, yksittäinen Palvelun käyttökatkos ylittää 24 tuntia tai mikäli tällaisen Palvelun yhteenlasketut kuukausittaiset käyttökatkot ylittävät 96 tuntia, Palvelun tuottaja pidentää Käyttäjän käyttöoikeutta edellä mainittujen käyttökatkojen kestoa vastaavasti. Palvelun tuottajalla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta Palvelun käyttökatkoksista.

10. Palvelun käyttöä koskevat rajoitukset

Palvelun Käyttäjä ei saa:

11. Muutokset ehtoihin ja maksuihin

Palvelun tuottajalla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja, Palveluun liittyviä käytäntöjä sekä Palvelun käytöstä perittävien maksujen määräytymisperusteita sekä suuruuksia.

Vähäisistä Ehtojen, käytäntöjen ja maksujen muutoksista ilmoitetaan Käyttäjälle Palvelussa.

Merkittävistä Ehtojen, käytäntöjen ja maksujen muutoksista ilmoitetaan Käyttäjälle Palvelussa ja sähköpostitse, minkä lisäksi Käyttäjälle varataan tilaisuus lukea muuttuneet Ehdot, käytännöt ja maksut Palvelussa ennen Palvelun käytön jatkamista. Palvelun käytön jatkaminen muutosilmoituksen jälkeen katsotaan muuttuneiden Ehtojen, käytäntöjen ja maksujen hyväksymiseksi.

12. Purkaminen

Palvelun tuottajalla on oikeus lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoaminen Käyttäjälle, jos Käyttäjä rikkoo näitä Ehtoja tai niiden henkeä tai aiheuttaa vaaran oikeudellisten seuraamusten kohdistumisesta Palvelun tuottajaan tai muihin käyttäjiin.

Palvelun tuottaja ilmoittaa Palvelun lopettamisesta sähköpostitse tai Palvelussa, kun Käyttäjä yrittää seuraavan kerran käyttää käyttäjätiliään. Käyttäjä voi milloin tahansa poistaa käyttäjätilin tai lopettaa Palvelun käytön milloin tahansa.

Käyttäjän Palvelusta mahdollisesti suorittamia maksuja ei palauteta.

13. Riitaisuudet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ei kuitenkaan lainvalintasääntöjä.

Kaikki tähän sopimukseen perustuvat riitaisuudet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

Jos jokin osapuoli esittää vaatimuksen Palvelun tuottajaa vastaan Käyttäjän Palvelussa julkaiseman sisällön tai muun Käyttäjän Palveluun liittyvän toiminnan perusteella, Käyttäjä sitoutuu hyvittämään Palvelun tuottajalle kaikki vahingot, menetykset ja kustannukset (mukaan luettuna kohtuulliset oikeudelliset palkkiot ja kustannukset), joka liittyy tällaiseen vaatimukseen.

Vaikka Palvelun tuottaja laatii käyttäjien toimintaa koskevat säännöt, Palvelun tuottaja ei valvo tai ohjaa käyttäjien toimintaa Palvelussa eikä Palvelun tuottaja ole vastuussa tiedoista tai sisällöistä, joita käyttäjät julkaisevat tai jakavat palvelussa. Palvelun tuottaja ei vastaa loukkaavasta, sopimattomasta, säädyttömästä, laittomasta tai muuten paheksuttavasta sisällöstä, jota Palvelussa saattaa esiintyä. Palvelun tuottaja ei vastaa palvelun käyttäjien käyttäytymisestä verkossa tai muualla.

Palvelun tuottaja pyrkii siihen, että Palvelu olisi mahdollisimman toimiva ja turvallinen, mutta tästä huolimatta Palvelun käyttö tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla. Palvelu annetaan Käyttäjän käyttöön sellaisena kuin se kulloinkin on, eikä Palvelun tuottaja voi taata palvelun olevan aina virheetön, toimiva tai käytettävissä. Palvelun tuottaja ei vastaa Palvelun käyttäjien tai minkään muunkaan kolmannen osapuolen toiminnasta eikä näiden Palvelussa julkaisemasta sisällöstä tai tiedoista. Palvelun Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämästä Palvelun tuottajaa tai sen henkilöstöä kohtaan mitään vaatimuksia, jotka liittyvät Käyttäjän ja toisen käyttäjän tai Palveluun liittyvän kolmannen osapuolen välisiin vaatimuksiin. Palvelun tuottaja ei vastaa mistään välillisistä vahingoista, mukaan lukien rajoituksetta liikevaihdon, tuotannon, käyttöhyödyn, tietojen tai muusta sopimuksesta aiheutuvat menetykset. Palvelun tuottajan yhteenlaskettu enimmäisvastuu on kaikissa tilanteissa rajoitettu enintään 100 euroon. Näitä vastuunrajoituksia ei sovelleta niiltä osin kuin ne mahdollisesti katsotaan pakottavan lainsäädännön vastaisiksi, jolloin Palvelun tuottajan vastuu on rajoitettu pakottavan lainsäädännön mahdollistamaan vähimmäismäärään.

14. Muuta

Palvelu sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin. Näihin kolmansien osapuolten palveluihin ja verkkosivuihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Ehdot muodostavat koko sopimuksen Käyttäjän ja Palvelun tuottajan välillä koskien Palvelun käyttöä ja ne korvaavat kaikki aikaisemmat sopimukset.

Jos jokin Ehtojen yksittäinen kohta todetaan pätemättömäksi, jäävät Ehtojen muut kohdat muuttumattomina voimaan.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näihin Ehtoihin perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksiaan millekään kolmannelle taholle ilman Palvelun tuottajan etukäteistä kirjallista suostumusta.

Palvelun tuottajalla on oikeus vapaasti siirtää kaikki näiden Ehtojen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet fuusion, yrityskaupan tai omaisuuden myymisen yhteydessä tai lain nojalla tai muutoin.

Mikään näissä Ehdoissa ei estä Palvelun tuottajaa noudattamasta lakia tai viranomaisten määräyksiä.

Mikään näiden Ehtojen määräyksistä ei ole sopimus kolmannen osapuolen hyväksi.

Palvelun tuottaja pidättää kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti ja kirjallisesti myönnetty Käyttäjälle.

Käyttäjä sitoutuu Palvelua käyttäessään noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja, asetuksia ja viranomaisten määräyksiä.

Näitä käyttöehtoja on päivitetty viimeksi 1.1.2017