In English

Ilves Solutions Oy:n ja Ilves Valmisohjelmistot Oy:n Ilveshaku -palveluiden tietosuojalauseke

Tietosuoja on perusoikeutesi, jota sitoudumme vaalimaan. Tässä tietosuojalausekkeessa selostetaan, mitä henkilökohtaisia tietoja Ilves-yhtiöt (Ilves Solutions Oy ja Ilves Valmisohjelmistot Oy) käsittelevät, miten käsittelemme niitä ja mihin tarkoituksiin niitä käsitellään.

Tämä tietosuojalauseke koskee Ilves-yhtiöiden ja sinun välistä kanssakäymistä sekä Ilveshaku-tuotteita, joissa on tämä lauseke.

1. Yleistä tietosuojalausekkeesta

Ilves Solutions Oy ja Ilves Valmisohjelmistot Oy (jäljempänä ”Palvelun tuottaja”) ovat sitoutuneet suojaamaan asiakkaidensa ja ylläpitämänsä IlvesHaku.fi -verkkopalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttäjien yksityisyyttä EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 ja viranomaisten määräysten, sellaisina kuin ne kulloinkin Palvelun tuottajaa velvoittavat, mukaisesti.

Käyttämällä Palvelua käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen sisältämät ehdot (jäljempänä ”Ehdot”). Mikäli Käyttäjä ei hyväksy ehtoja, Käyttäjän tulee välittömästi lopettaa Palvelun käyttö.

2. Kerättävät tiedot

Palvelun tuottaja kerää Käyttäjästä sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia Ehtojen kohdassa 4 kuvattujen käsittelytarkoitusten kannalta. Käyttäjästä kerättäviin tietoihin kuuluvat:

Palvelun tuottaja tallentaa asiakasrekisteriin tiedot:

3. Kerättävien tietojen lähteet

Käyttäjästä kerättävien henkilötietojen pääasialliset lähteet ovat:

4. Henkilötietojen keräämisen tarkoitus

Palvelun tuottaja kerää henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka voidaan jaotella seuraavasti:

5. Henkilötietojen säilytys

Palvelun tuottaja säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen edellä kohdassa 4 yksilöityjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisesti.

Mikäli Käyttäjä ei ole kirjautunut käyttäjätililleen pitkään aikaan, tyypillisesti 12 kuukauteen, Käyttäjää koskevat henkilötiedot pääasiassa poistetaan, siirretään pysyvään arkistorekisteriin tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei Käyttäjä ole enää niistä tunnistettavissa.

Palvelujen julkisiin osioihin, kuten keskustelupalstoille, jää edellä mainitusta huolimatta näkyville Käyttäjän julkaisemia itseään koskevia tietoja.

Palvelun tuottaja säilyttää lisäksi henkilötietoja siten kuin voimassaoleva lainsäädäntö sitä edellyttää.

6. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käsittelevät lähtökohtaisesti Palvelun tuottajan työntekijät.

Mikäli Palvelun tuottaja on ulkoistanut henkilötietojen käsittely kolmannelle taholle, Palvelun tuottaja varmistaa sopimuksellisin järjestelyin, että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan soveltuvaa lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä.

Henkilötietoja ei ole tarkoitus siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mikäli henkilötietoja tultaisiin myöhemmin siirtämään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, Palvelun tuottaja huolehtii henkilötietojen riittävän suojan tasosta muun ohella lainsäädännön edellyttämillä sopimuksellisilla takeilla, esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission mallisopimuslausekkeita.

7. Henkilötietojen luovuttaminen

Palvelun tuottaja ei myy, vuokraa tai luovuta Käyttäjän henkilötietoja kolmansille tahoille muissa kuin jäljempänä tässä kohdassa 7 mainituissa tilanteissa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle taholle, mikäli Käyttäjä on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen tai muun tahon kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvan Palvelun tuottajaa velvoittavan määräyksen johdosta.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten, jolloin tiedot muutetaan siten, ettei Käyttäjä ole tunnistettavissa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Palveluun liittyvän liiketoiminnan uudelleen järjestelyn kuten liiketoimintakaupan, sulautumisen tai jakautumisen yhteydessä tällaisen uudelleen järjestelyn osapuolelle tai tämän neuvonantajille.

8. Henkilötietojen suojaaminen

Palvelun tuottaja käyttää tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.

Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Vaikka Palvelun tuottaja tekee parhaansa suojellakseen henkilötietoja mahdollisilta riskeiltä ja paljastumisilta, täydellistä tietoturvaa on verkkoympäristössä mahdotonta luoda. Siksi Käyttäjän ei tulisi paljastaa Palvelussa mitään sellaista tietoa, mikä on erityisen arkaluonteista tai mitä ei erityisesti vaadita kyseisessä yhteydessä.

9. Evästeiden käyttö

Evästeet (”cookies”) ovat pieniä selaimen Käyttäjän päätelaitteelle tallentamia tiedostoja, jotka sisältävät yksilöllisen tunnisteen, joka avulla Palvelun tuottaja voi tunnistaa Käyttäjän ja laskea Palvelussa vierailleet selaimet.

Palvelun tuottaja voi kerätä Käyttäjän päätelaitetta ja Palvelun käyttöä koskevia tietoja evästeiden ja muiden tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston hyödyntämisen, avulla.

10. Kolmansien tahojen tiedonkeruu

Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Palveluun liittyviä Palvelun ulkopuolia tahoja kuten mittaus- ja seurantapalvelujen tarjoajia sekä niin sanottujen yhteisöliitännäisten, kuten Facebookin, Twitterin ja Google+:n tarjoamien liitännäispalvelujen, tarjoajia.

Koska edellä mainittujen kolmansien osapuolten palvelut perustuvat, niiltä osin kuin niitä kulloinkin tarjotaan tai hyödynnetään Palvelun yhteydessä, tiedonsiirtoon Palvelun ja kyseisen kolmannen osapuolen tarjoaman palvelun välillä, on mahdollista, että tällainen kolmas osapuoli pystyy keräämään tietoa Käyttäjästä muun ohella asentamalla evästeitä Käyttäjän päätelaitteelle.

Palvelun tuottaja pyrkii mahdollisuuksien mukaan sopimusjärjestelyin varmistumaan siitä, että tällaiset kolmannet tahot noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä.

11. Käyttäjän vaikutusmahdollisuudet

Suoramarkkinointikielto: Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Pääsy henkilötietoihin ja tietojen oikaisu: Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot sekä vaatia virheellisten, tarpeettomien, puutteellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua, poistamista tai täydentämistä ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Tietojen poistaminen: Käyttäjällä on oikeus pyytää hänestä talletettujen henkilötietojen poistamista ilmoittamalla siitä osoitteeseen [email protected]

Suostumuksen peruuttaminen: Käyttäjällä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus ilmoittamalla siitä osoitteeseen [email protected]

Käsittelyn rajoittaminen: Käyttäjällä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua ilmoittamalla siitä osoitteeseen [email protected]

Siirto järjestelmästä toiseen: Käyttäjällä on oikeus pyytää, että häntä koskevat henkilötiedot siirretään toiseen järjestelmään ilmoittamalla siitä osoitteeseen [email protected]

Evästeiden estäminen: Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden estäminen voi vaikuttaa Käyttäjän käyttökokemukseen.

Evästeiden tyhjentäminen: Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimensa asetuksista. Evästeiden tyhjentäminen voi vaikuttaa Käyttäjän käyttökokemukseen.

Valitusoikeus: Käyttäjällä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, mikäli hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

12. Tietosuojalausekkeen muuttaminen

Palvelun tuottaja pyrkii jatkuvasti kehittämään Palvelua, mistä voi aiheutua muutostarpeita koskien näitä Ehtoja. Muutostarpeita voi nousta myös lainsäädännöstä ja viranomaisten määräyksistä.

Palvelun tuottajalla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja. Ehtojen muutoksesta ilmoitetaan Palvelussa. Palvelun tuottaja kehottaa Käyttäjää tutustumaan säännöllisesti Ehtojen sisältöön.

Palvelun käytön jatkaminen uusien Ehtojen julkaisun jälkeen katsotaan muutettujen Ehtojen hyväksymiseksi.

13. Yhteydenotot

Pyydämme Käyttäjää ensisijaisesti osoittamaan näihin Ehtoihin liittyvät yhteydenotot seuraavalla henkilötietoasioiden yhteyshenkilölle: Anne-May Ignatiew, puhelin 02900 74911

Käyttäjä voi toimittaa näihin Ehtoihin liittyvän yhteydenoton myös osoitteeseen:

Ilves Solutions Oy
IlvesHaku
Ruoholahdenkatu 8
00180 Helsinki

Tätä tietosuojalausetta on päivitetty viimeksi toukokuussa 2018.